Dagordning 200322

Miljöpartiet de gröna i Uppsala län

Årsstämma 22 mars 2020


Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av mötesfunktionärer

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av stämmans behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 1

7. Årsbokslut för år 2019, bilaga 2

8. Fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat

9. Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse, bilaga 1

10. Revisorernas berättelse, bilaga 3

11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget, bilaga 4 och 5

13. Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek

14. Val av distriktsordförande, bilaga 6

15. Val av ledamöter samt ev. suppleanter i distriktsstyrelsen, bilaga 6

16. Val av revisorer, bilaga 6

17. Val av valberedning, bilaga 7

18. Val av distriktets representanter i JMK, landsbygdsambassadör och klimatambassadör, bilaga 6

19. Val av representant till riksvalberedningen

20. Beslut om process för att fastställa riksdags- och regionfullmäktigelistor 2022, bilaga 8

21. Motioner, inga motioner har inkommit

22. Övriga frågor

23. Stämmans avslutande

Ċ
Niclas Malmberg,
23 feb. 2020 06:51
Ċ
Niclas Malmberg,
28 feb. 2020 09:29
Ċ
Niclas Malmberg,
8 mars 2020 11:52
Ċ
Niclas Malmberg,
8 mars 2020 11:52
Ċ
Niclas Malmberg,
13 mars 2020 13:11
Ċ
Niclas Malmberg,
6 mars 2020 07:45
Ċ
Niclas Malmberg,
11 mars 2020 02:25
Ċ
Niclas Malmberg,
8 mars 2020 10:18
Ċ
Charles Pylad,
8 mars 2020 12:31
Ċ
Andrea Byding,
12 mars 2020 14:01
Ċ
Andrea Byding,
20 mars 2020 05:46
Comments